https://wetransfer.com/downloads/81cb2bcec845584a13938172f23a6aae20220915065101/40c8e424bab367140158149f0edcb98520220915065129/5f6159

משילות היא חוכמת שלטון. זה רק נבוט — גם נבוט חשוב, אלא בעיקר מדינה שיש לה כלי אכיפה, אלא גם אזרחים שמבינים שהאכיפה היא לטובתם ולא נגדם. שתי הרגלים האלה חסרות לישראל. אין אכיפה, ואין הבנה אצל האזרחים שהאכיפה דרושה לנהל, שהיא לטובתם.