ICC

ישראל צריכה להיערך לסערה המדינית הקרבה
2-04-2015
פינחס ענברי

להצטרפות הפלסטינים לבית הדין הפלילי בהאג משמעות אסטרטגית מבחינת יחסי הפלסטינים וישראל, ולצד צעדים נוספים שהפלסטינים מתכננים נגד ישראל מתברר כעת כי הגענו לשלב של “או אנחנו או הם”, במקום המצב הראוי של “אנחנו והם”.
הצטרפות הפלסטינים למוסדות הבינלאומיים פירושה סילוקנו מאותם מוסדות. הבוקר שמעתי בטלוויזיה הפלסטינית את דוברי פ’תח המובהקים מדברים בפירוש על “חניקתה הכלכלית של ישראל”. לא עוד “חרם על ההתנחלויות”, אלא ישראל כהתנחלות אחת גדולה. ישראלים טובים ותמימים סייעו לרשות הפלסטינית להצטרף לאירגון הסחר העולמי, שלא יתפלאו אם האינטרסים האישיים שלהם ייפגעו כאשר תפעל הרשות הפלסטינית להוציא את ישראל מן האירגון הזה. לאחרונה כבר שמענו שהתאחדות הכדורגל הפלסטינית רוצה לסלק אותנו מפיפא.
לצערנו הרב הפלסטינים מקבלים רוח גבית מן הבית הלבן ומאירופה, ויש לצפות שאירופה, בגיבוי הבית הלבן יעבירו במועצת הביטחון החלטות מאוד מסוכנות לישראל.
ישראל לא קראה בזמן את התסריטים האלה, ולא נערכה לקראתם מדינית והסברתית.
ישראל צריכה להיערך כעת לטורנדו מכיוון מערב מן הסוג שמוטט את לוב, מצרים וסוריה. מכיוון שגם הפלסטינים אמורים להיכנס לעין הסערה לא ברור מי באמת יעמוד על הרגלים- אנחנו או הם.
רמז לבאות: האתרים הפלסטיניים השמיטו משפט מן הדברים שאמר שר החוץ הפלסטיני, ריאד אל-מאלכי בדיון הסגור בהאג- שאם “מדינת פלסטין” תידרש להסגיר לטריבונל בהאג נאשמים פלסטינים, היא לא תהסס לעשות זאת. פירוש הדבר – מלחמה לא רק מול ישראל, אלא גם מול חמאס. מכיוון שחמאס לא כל כך אנינה בתגובותיה למהלכי הרשות, יש לצפות לפיצוץ ביחסים- ולא רק בביטוי האלגורי של המילה

. להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd