http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=986925&type=1&topic=975

אצל שלמה גנור בטלוויזיה הישראלית בערבית: יש חוסר הבנה מערבי ביחס לסיוע הכלכלי לפלסטינים. הם לא רוצים את כל תוכניות הפיתוח מכיוון שלדעתם הם באים על חשבון שאיפותיהם הלאומיות. הם רואים בזה את "השלום הכלכלי" שהציע נתניהו – והם דחו.
אשר לזכות השיבה—הרי היא מתנדפת בעקבות אסון מחנה ירמוכ ויתר מחנות הפליטים בסוריה ובלבנון. המחנות האלה נועדו לרכז את הפליטים לקראת הגשמת זכות השיבה- אבל אתרי הריכוז האלה נהרסים והפליטים מתפזרים.